Kết quả tìm kiếm

STT TÊN VĂN BẢN
81 64/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ quy định việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh
Ngày ban hành:  28/7/2011
Ngày hiệu lực:  15/9/2011
 Còn hiệu lực
82 63/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại
Ngày ban hành:  28/7/2011
Ngày hiệu lực:  20/9/2011
 Còn hiệu lực
83 51/2011/TT-BNNPTNT - Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”
Ngày ban hành:  27/7/2011
Ngày hiệu lực:  10/9/2011
 Còn hiệu lực
84 12/CT-UBND - Chỉ thị của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý giá, bình ổn giá trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày ban hành:  27/7/2011
Ngày hiệu lực:  27/7/2011
 Còn hiệu lực
85 1271/QĐ-TTg - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012
Ngày ban hành:  27/7/2011
Ngày hiệu lực:  27/7/2011
 Hết hiệu lực
86 40/2011/QĐ-TTg - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
Ngày ban hành:  27/7/2011
Ngày hiệu lực:  1/10/2011
 Còn hiệu lực
87 1259/QĐ-TTg - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
Ngày ban hành:  26/7/2011
Ngày hiệu lực:  26/7/2011
 Còn hiệu lực
88 62/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn
Ngày ban hành:  26/7/2011
Ngày hiệu lực:  25/9/2011
 Còn hiệu lực
89 61/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/06/2004 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành viên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh
Ngày ban hành:  26/7/2011
Ngày hiệu lực:  8/9/2011
 Còn hiệu lực
90 1217/QĐ-TTg - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia lưu lượng khí, điện trở một chiều, điện áp một chiều và bổ sung nội dung chuẩn đo lường quốc gia nhiệt độ, áp suất
Ngày ban hành:  22/7/2011
Ngày hiệu lực:  22/7/2011
 Còn hiệu lực
91 1228/QĐ-TTg - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão số 2
Ngày ban hành:  22/7/2011
Ngày hiệu lực:  22/7/2011
 Hết hiệu lực
92 734/QĐ-BXD - Quyết định của Bộ Xây dựng về việc công bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng
Ngày ban hành:  21/7/2011
Ngày hiệu lực:  21/7/2011
 Còn hiệu lực
93 28/2011/TT-BCT - Thông tư của Bộ Công Thương hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới
Ngày ban hành:  21/7/2011
Ngày hiệu lực:  15/9/2011
 Còn hiệu lực
94 19/2011/TT-BLĐTBXH - Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định Chương trình khung sư phạm dạy nghề cho giáo viên dạy trình độ trung cấp nghề, giảng viên dạy trình độ cao đẳng nghề
Ngày ban hành:  21/7/2011
Ngày hiệu lực:  6/9/2011
 Còn hiệu lực
95 730/QĐ-BXD - Quyết định của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng
Ngày ban hành:  20/7/2011
Ngày hiệu lực:  20/7/2011
 Còn hiệu lực
96 60/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
Ngày ban hành:  20/7/2011
Ngày hiệu lực:  15/9/2011
 Còn hiệu lực
97 107/2011/TT-BTC - Thông tư của Bộ Tài chính sửa đổi điểm c, khoản 2, Điều 1 Thông tư số 40/2011/TT-BTC ngày 22/03/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 07/09/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
Ngày ban hành:  20/7/2011
Ngày hiệu lực:  1/9/2011
 Còn hiệu lực
98 53/2011/TT-BCA-V22 - Thông tư của Bộ Công an quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên trong Công an nhân dân
Ngày ban hành:  20/7/2011
Ngày hiệu lực:  3/9/2011
 Còn hiệu lực
99 48/2011/TT-BGTVT - Thông tư của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 39/2004/Đ-BGTVT ngày 31/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
Ngày ban hành:  20/7/2011
Ngày hiệu lực:  3/9/2011
 Còn hiệu lực
100 1123/2011/QĐ-CTN Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2011
Ngày ban hành:  19/7/2011
Ngày hiệu lực:  19/7/2011
 Hết hiệu lựcTrang  << Pre 1 2 3 4 5 Next >>
 


  BỘ TÀI CHÍNH
-----------------
Số: 34/2011/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-----------------------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2011

 


THÔNG TƯ

Sửa đổi Thông tư số 228/2009/TT-BTC
ngày 7 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp
-------------------------------------------


- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;


Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp (gọi tắt là Thông tư số 228/2009/TT-BTC) như sau:


Điều 1. Đối tượng áp dụng.
Bãi bỏ khoản 2 Điều 1 Thông tư số 228/2009/TT-BTC.


Điều 2. Tổ chức thực hiện
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và được áp dụng từ năm tài chính 2011. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được giải quyết kịp thời./.


 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó TTCP;
- Văn phòng TW và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; VP BCĐ phòng, chống tham nhũng TW;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- UBND, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Website Chính phủ; Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Hội Kế toán và Kiểm toán VN, Hội Kiểm toán viên hành nghề VN (VACPA)
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Cục TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Văn Hiếu
 


   Copyright © 2010. All rights reserved. Công ty thiết kế web | Thiết kế web bởi VNT.NET.VN
                               VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRƯỜNG TÍN
Địa chỉ : Số 136 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại : (84-4) 6252 8866
Fax : (84-4) 6269 1743
Email : info@luattruongtin.com.vn; luattruongtin@gmail.com
Website : www.luattruongtin.com.vn - www.luattruongtin.vn